Contact | IC Connect (2024)

Informatie voor zorgverleners, onderzoekers en studenten

Als zorgverlener speel je een grote rol in het leven van mensen voor, tijdens en na IC-opname. Je beantwoordt hun vragen en biedt informatie waar ze mee verder kunnen. Signaleer je bij je patiënten de behoefte aan meer achtergrondinformatie of wil je zelf je kennis vergroten? Maak dan gebruik van onze ervaringsdeskundigheid en expertise! Op onderstaande pagina’s vind je informatie voor zorgverleners. Zoals nieuw materiaal dat we ontwikkeld hebben en de bestaande voorlichtingsmaterialen.

Veel voorlichtingsmateriaal kun je bestellen via de website of bekijken via YouTube. Er zijn onder andere patiënten boekjes en video’s & animaties.

 • Op onze websites www.fcic.nl en www.icconnect.nl vind je veel informatie
 • Op de website www.icconnect.nl staan diverse video’s; o.a. over het Post Intensive Care Syndroom (PICS & PICS-F), klachten na de IC, delier, familieparticipatie.
  Voor professionals, patiënten en naasten hebben wij diverse flyers gemaakt. Deze zijn hierte downloaden en bestellen.
 • Op www.fcic.nl/onze-projecten lees je meer over onze project- en werkgroepen.
 • FCIC en IC Connect werken mee aan diverse richtlijnen, waaronder de Richtlijn IC-nazorg en revalidatie (zie:www.fcic.nl/ic-nazorg)
 • Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Lees meer hierover op:www.fcic.nl/over-st-fcic/vrijwilliger-worden

We vinden het waardevol als je onze informatie wilt gebruiken. Je mag onze materialen vrij gebruiken met deze voorwaarden:

 1. Vermelding van IC Connect en FCIC , liefst met logo
 2. Verwijzing naar onze site
 3. Mailtje naar voorzitter@icconnect.nl met wie je bent, wat je wilt gebruiken en met welk doel. Zou je dit svp kort kunnen mailen naar: voorzitter@icconnect.nl.
 4. Optioneel: We stellen een eenmalige donatie erg op prijs via onze donatiepagina

Op deze manier kunnen wij weer nieuwe materialen ontwikkelen, bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg en de impact van een IC-opname te beperken.

Veelgestelde vragen

Wat doen jullie precies?

Wij staan voor familie en patiëntgerichte IC-zorg, voor bekendheid van het Post Intensive Care Syndroom en voor het belang van goede IC-nazorg. In de driehoek professionals-wetenschappers- IC-ervaringsdeskundigen willen wij samen de impact van een IC-opname beperken.
Veel informatie vind je op onze websites:www.fcic.nlenwww.icconnect.nl.

Kan ik in contact komen met ervaringsdeskundigen?

We krijgen regelmatig interview verzoeken van scholieren en studenten om in contact te komen met patiënten en/of hun naasten die op een IC hebben gelegen.
Hier kunnen we helaas niet op ingaan. Wel vind je ervaringsverhalen op onze website(icconnect.nl/voor-jou/ervaringsverhalen) en in het boek ‘Impact van intensive care’ (icconnect.nl/help-ons/doneer). In de media zijn de afgelopen periode veel berichten geweest over intensive care opname, vanuit diverse perspectieven. We lichten er hier drie uit:

 • tvblik.nl/kruispunt/ic-trauma-in-coronatijd
  In Kruispunt aan het woord: voormalig ic-patiënten, zorgverleners en Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, over de periode na opname. MarinneBrackel, voorzitter van patiëntenorganisatie IC Connect vertelt over de ingrijpende en levens veranderende aspecten van een IC-opname.Andrea en Gert van der Zee praten hierin o.a. overIC-Trauma in coronatijd.
 • www.tergooi.nl/achter-gesloten-ogen
  Docudrama ‘Achter gesloten deuren’ over een vrouw die na besmetting met het coronavirus op de Intensive Care belandt. De film toont de onvoorstelbare impact op de patiënt, die de ziekte en behandeling op haar heeft. Gemaakt door Angelique Titulaer van Tergooi Ziekenhuis. (Waarschuwing: deze film bevat schokkende beelden.)
 • www.qruxx.com/intensivist-meta-van-der-woude-ik-weet-nu-hoe-een-ic-patient-zich-voelt
  Intensivist Meta van der Woude vertelt vanuit patiënten perspectief haar ervaringen.

Kunnen jullie helpen bij een onderzoeksproject?

Individuele verzoeken van studenten, voor bv. informatie of deelname aan onderzoek, verwijzen wij naar de eigen omgeving, ziekenhuis of onderzoeksbegeleider. Wij plaatsen geen oproepen van studenten en scholieren voor deelname aan een onderzoek of enquête en er zijn geen mogelijkheden voor een stageplek of scriptiebegeleiding.

Wel is FCIC actief in de participatie bij wetenschappelijk onderzoek.

https://fcic.nl/over-st-fcic/medewerking-aan-onderzoek-scholing/

Het MONITOR-IC project meet de gevolgen van intensieve zorg voor intensive care patiënten. Op de websitemonitor-ic.nllees je meer over dit onderzoek en de eerste resultaten.De wetenschappelijke studie, waaraan 1.540 IC-patiënten meedoen, is mogelijk met een financiering van 1,6 miljoen via de Subsidieregeling veelbelovende zorg van Zorginstituut Nederland en ZonMw.Meer informatie over deze nieuwe onderzoeksgelden voor betere nazorg voor kwetsbare patiënt op de IC via:

fcic.nl/2021/03/31/veelbelovende-nazorg-voor-kwetsbare-patient-op-de-ic/

Geeft FCIC en IC Connect ook scholing?

FCIC verleent graag medewerking aan scholing en onderzoek om samen de impact van een IC-opname te beperken. Voorbeelden hiervan zijn gastcolleges, lezingen en scholing over nazorg.

https://fcic.nl/over-st-fcic/medewerking-aan-onderzoek-scholing/

Waar vind ik actuele cijfers?

De Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) verzorgt de continue en complete registratie van alle beschikbare data van deelnemende IC-afdelingen, met als doel het monitoren en optimaliseren van de kwaliteit van IC zorg.De Stichting NICE is opgericht door de beroepsgroep van intensivisten voor intensivisten. Inmiddels doen alle Nederlandse IC’s mee aan dit initiatief en worden per jaar de gegevens van ongeveer 80.000 nieuwe IC opnamen aan de NICE database toegevoegd.

Op de websitewww.stichting-nice.nlstaan o.a. gegevens over de capaciteit van de intensieve zorg in Nederland, het type patiënt dat op de IC wordt opgenomen en enkele kwaliteitsindicatoren. Tevens faciliteert Stichting NICE op verzoek van het VWS en RIVM sinds half maart 2020 de registratie van COVID-19 patiënten op de Nederlandse intensive care (IC) en verpleegafdelingen.

Wat zijn effectieve interventies?

Op de websiteicconnect.nlvind je eenaantal korte informatieve animatievideo’s, o.a. over PICS-(F), delier, IC verworven spierzwakte en familieparticipatie op de IC.

Deze video’s zijn vrij te gebruiken, mits met de juiste verwijzing naar onze website en met een eventuele donatie als dank. Hiermee kunnen wij weer nieuwe video en voorlichtingsmatriaal ontwikkelen.

Effectieve interventies kun je mogelijk ook vinden in de richtlijnen database van de federatie medisch specialisten.

https://richtlijnendatabase.nl/

https://www.venvn.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/

https://richtlijnen.nhg.org/over-nhg-richtlijnen

‘Post-IC, het dagboek voor morgen’ is een digitaal dagboek voor patiënt, familie en verpleegkundigen. Meer informatie hierover via:post-ic.nl/&fcic.nl/2021/03/12/post-ic-het-dagboek-voor-morgen-wint-publieksprijs-van-de-nationale-zorginnovatieprijs/

Wat draagt bij aan een beter herstel na IC-opname?

Meer informatie én onze visie op IC-nazorg vind je opfcic.nl/ic-nazorg.
Opicconnect.nl/na-de-iclees je meer over een aantal aspecten na IC-opname.
Opvierkeerbeter.nlvind je diverseinformatie en tips die bijdragen aan herstel.

Zijn jullie te volgen op sociale media?

Wij hebben een open Facebookpagina (www.facebook.com/ICConnectenFCIC/) en je kan ons volgen op LinkedIn (http://linkedin.com/company/ic-connect-fcic).

Het delen van berichten wordt zeer gewaardeerd
@FCICICConnect
#intensivecare.

Er is een besloten Facebookgroep voor (voormalig)patiënten, naasten en nabestaanden. Vanuit privacyoverwegingen voor de deelnemers, is het niet mogelijk om hier als onderzoeker of zorgverlener aan deel te nemen of vragen te stellen.

Contact | IC Connect (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated:

Views: 5905

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.